Privacy Policy

Wie zijn wij?
High-Five is een business unit van Aptus. Aptus is een bedrijf gelokaliseerd in Bissegem. 

Vertrouwen is belangrijk
Met Aptus vinden we het heel belangrijk dat onze klanten en contactpersonen hun vertrouwen in ons kunnen leggen. Daarom spelen wij open kaart over welke gegevens wij gebruiken en worden bijgehouden voor High-Five. Wij gaan heel voorzichtig om met data en vinden het nodig dat iedereen weet welke data wij bijhouden, voor welke tijdspanne en waarvoor we deze gebruiken. Uw privacy is heel belangrijk voorons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en verwerking van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken dan ook om deze privacy policy door te nemen.    

Waarom Privacy Policy?
Deze privacy policy is er enkel op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van High-Five.  

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en verzamelen
Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificaties (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.  

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:
- Wij vragen de klaslijst op aan de scholen. Hieruit kunnen wij het kind zijn voor- en achternaam halen en ook zijn klas en klasnummer. Deze gegevens worden gebruikt om in te kunnen loggen op het persoonlijk profielvan je kind.  
- Indien een kind High-Fived aan een bepaalde module kunnen wij zien wanneer hij aan die locatie was. Deze gegevens worden bijgehouden voor de duur van het project.
- Wij verwerken de persoonsgegevens van de kinderen met als doel het supporteren van de High-Five pagina en om uw gebruikservaring te verbeteren.

Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:
- Voornaam en Familienaam
- Klas en klasnummer
- Klaswachtwoord       

Bijhouden van uw persoonsgegevens en verwijdering
Uw persoonsgegevens zullen worden bijgehouden gedurende de looptijd van het project.  Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.  Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit niet nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

Uw rechten als individu
Dit artikel bevat een overzicht van u belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten:  Indien u éénvan uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek. De verzendgegevens kan u vinden op het einde van deze Privacy Policy.
We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen vernoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.  

Recht op inzage: In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy. U heeft recht van ons een kopie te ontvangen van u persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere exemplaren verzoekt.  

Recht op verbetering: Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te voltooien.

Recht op gegevenswisseling/vergetelheid: Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is, heeft u het recht om- zonder onredelijke vertraging – wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen: De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt. U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht. Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is: Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie. Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statische doeleinden. Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is: U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons instaat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruiker van. Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van eenrechtsvordering. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u. Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen: Met uw toestemming· Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering. Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon. Om redenen van openbaar belang. Vooraleer we de beperking van de verwerking van u persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd. 

Recht op overdraagbaarheid: Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via  Recht van bezwaar: U heeft ten allen tijde het recht om – vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend. De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.  Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht ten allentijde en kosteloos bewaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van u persoons gegevensvoor dit doeleinde.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kan dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij Privacy Commisie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel: commission@privacycommission.be – https://privacycommission.be/nl/contact

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen uw persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen vaneen andere natuurlijke persoon te beschermen.  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen. Onze website maakt evenwel gebruik van sociale media plug-ins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale media kanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale mediakanalen. Deze sociale media kanalen zijn (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube). Indien u op dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.  Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):
- Facebook: http://facebook.com/about/privacy
- Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
- LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy
- Twitter: http://twitter.com/privacy
- Youtube: https://policies.google.com/privacy

Voor onze posts op sociale media vragen wij steeds toestemming aan de school. De school geeft ons door indien er kinderen zijn die niet mogen gepubliceerd worden.  

Doorgifte van persoonsgegevens
Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.  De stad/gemeente krijgt gedurende het project inzicht in de data van het platform. Na de looptijd van het contract is het de verantwoordelijkheid van de gemeente/stad hoe ze omgaan met deze data.

Cookies
Onze website/platform maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze cookie policy.

Aanpassingen aan de Privacy Policy
Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie van de privacy policy kan altijd geconsulteerd worden op de website. Deze Privacy Policy werd het laatst geüpdatet op: 17 januari 2020

Vragen, opmerkingen of klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegeven, gelieve dan contact op te nemen via ons emailadres: hallo@high-five.io